Contact Us

Phone:  86-21-68093371

              86-21-68093376

Sales Enquiries: shbingfan15@bingfan.cn

Add:No.18Hang Fan Road,Pu Dong New Area,Shang hai,China